Plan dela SZB za leto 2014

V preteklih letih se je glavnina komunikacij odvijala v direktnem fizičnem kontaktu, zadnje leto pa se ob splošni krizi skoraj vse komunikacije odvijajo korespondenčno v okviru internetnih povezav. Glavnina članstva v mariborskem okolju se ubada z osnovnimi problemi preživetja, s strokovnega stališča pa so obremenjeni s projekti za preživetje, ki se pa v pretežni meri ne navezujejo na problematiko barv, zato je tudi zaznaven upad interesa in v naslednjem obdobju nič ne kaže, da bi se razmere kaj hitro izboljšale.

 

Problematika pridobivanja novih kadrov

Kljub močni krizi v gradbeništvu in arhitekturi, menim, da se del potencialnih kandidatov za naše združenje nahaja med arhitekti in oblikovalci, kajti nekaj zadnjih desetletij je pereča problematika v zvezi z barvami predvsem na področju arhitekture, deloma pa tudi na področju oblikovanja, tako v eksterieru kot interierju in na področju fasad, najprej s stališča zaščite kulturne dediščine, še bolj problematična pa je vizualna polucija tako v naravnem kakor v urbanem okolju. In v tej smeri bi se bilo nujno povezati arhitekti in oblikovalci ter pridobiti koga v naše vrste. S to idejo se sicer ukvarjamo že nekaj let, a zaradi velike preobremenjenosti zainteresiranih arhitektov in oblikovalcev, jih je težko pridobiti za včlanjenje v naše združenje! A če ta vidik članstva zanemarimo, bi bilo pa s strokovnega stališča prav tako koristno najti neko obliko strokovnega sodelovanja, v okviru katerega bi zainteresirali predvsem tiste, ki se ukvarjajo s tovrstno problematiko. V tej zvezi bi veljalo pristopiti k organizaciji kakega simpozija v smislu: Arhitektura in barve, Barve naše kulturne dediščine, Barvna polucija ali odraz barvne nepismenosti itd. Prav tako bi bilo smiselno organizirati internetno revijo po vzoru revije JAIC, v okviru katere bi se potem lotevali omenjenih problematik v našem okolju in s tem aktivno pritegnili arhitekte in oblikovalce v naše okolje. A ta naloga je po dosedanjih izkušnjah bolj dolgoročna.

Načeloma pa nam tako ostane glavni vir kadrov le univerzitetno okolje, kjer se izvajajo programi izobraževanja v zvezi z barvami. Kot vemo je pa teh študijskih smeri pri nas izjemno malo, tako da ni velike verjetnosti, da bi nastala neka baza kadrov, ki bi s svojim strokovnim delom na enem izmed področij lahko kaj prispevali k aktivni vlogi našega združenja.

Na Univerzi v Mariboru se je steber izobraževanja tovrstnih kadrov na oddelku za tekstilstvo popolnoma skrčil in najverjetneje je, da bo ta program še nekaj let nazadoval.

Na programu IOI-inženirsko oblikovanje izdelkov, se je prav tako zgodilo, da v okviru rednega študija na magistrski stopnji ni več obveznega predmeta Teorije barv, prvostopenjski program, v okvir katerega naj bi bil umeščen tak predmet pa je prav tako pod velikim vprašajem zaradi krčenja programov! Torej ga še vsaj nekaj let ne bo! Izbirni predmeti v zvezi z barvami pa so bolj zanimivi za tuje Erazmus študente, kar pa spet ne predstavlja bazo naših novih članov!

Na Ljubljanski Univerzi je po bežnem poznavanju le nekoliko bolje, zato menim, da bi bilo izjemno koristno, da bi se vodenje SZB v naslednjem mandatu preneslo na enega izmed ljubljanskih kolegov, v Mariboru pa bi obdržali podpredsedniško mesto, da se lahko začrtane aktivnosti nemoteno nadaljujejo!

 

Volitve novega vodstva:

Glede na to, da je ga. Jeler že sredi leta 2010, predčasno zaključila svoj predsedniški mandat, bi morale biti volitve novega predsednika že 2012, vendar ker ni bilo pretiranega zanimanja za to mesto, sem iz pragmatičnih razlogov nadaljeval izvoljeni mandat še za dve leti, s tem se je pa nekako zastavil nov ciklus štiriletnih mandatov od 2010 do 2014. V dosedanjih pogovorih se je izoblikovalo že nekaj predlogov, ki pa se bodo udejanjili v okviru letošnjih volitev za organe SZB.

 

Plan predavanj in drugih aktivnosti v zvezi s problematiko barv:

 • »Vpliv Gestalt teorije na percepcijo barv« (SZB v sodelovanju z DLUM Maribor in ZDSLU in DLUL Ljubljana), rok izvedbe: september 2014.
 • »Pomen barv v arhitekturi?« (SZB v sodelovanju z HAM Maribor in MAO Ljubljana), rok izvedbe: november 2014.
 • »Sinteza barvnega in oblikotvornega modela« (SZB v sodelovanju z DLUM Maribor in ZDSLU in DLUL Ljubljana), rok izvedbe: Oktober 2014.
 • Aktivna udeležba na mednarodnih znanstvenih in strokovnih srečanjih CIE, AIC,…
 • Nadaljevanje dela članov v okviru programa aktivnosti mednarodnih združenj AIC, CIE, …
 • Nadaljevanje dela članov v uredniških odborih strokovnih revij,
 • Za pridobivanje novih članov s področja arhitekture in dizajna bo potrebno razviti nove metode in strategije. Del aktivnosti v tej smeri predstavlja nadaljevanje dogovorov s kolegi iz programa Arhitektura na Univerzi v Mariboru in priprave na izvedbo simpozija Barve v arhitekturi.
 • Načrtujemo priprave za organizacijo spletne revije s področja barvne problematike, kjer bi se predstavljali domači in tuji avtorji v slovenskem prevodu, da bi s tem širili znanja s področja barv.
 • Nadaljujemo s pripravami na organizacijo bilateralnega srečanja ob mednarodnem dnevu barv, 21.03., skupaj s Hrvaškimi kolegi, ki so ustanovili svoje združenje HUB (Hrvatska udruga za boje). V okviru tega srečanja planiramo, da bi se kolegi obeh združenj na kratko predstavili s kratkim predavanjem. Za lokacijo in točne okvire dogodka se še dogovarjamo.
 • Nadaljujemo z delovanjem posvetovalnice za barvno načrtovanje z možnostjo pridobivanja novih projektov s tega področja;
 • Nadaljevanje začetega dela na spletnem forumu, ki se navezuje na usklajevanje slovenskega strokovnega izrazoslovja v zvezi z barvami in dopolnjevanja tozadevnega slovarja
 • Sodelovanje z mednarodnim forumom www.colournaming.com pri dopolnjevanju multi-lingvističnega slovarja.
 • Nadaljevanje sodelovanja s krovno mednarodno institucijo AIC v okviru sprejetih smernic za razvoj spletnega servisa Wiki Colour in vključevanje s svojimi strokovnimi prispevki v projekt.
 • Nadaljevanje pri pripravah mesečnih in letnih poročil za AIC newsletter.
 • Nadaljevanje priprav za formiranje digitalnega arhiva barv, ki je še v postopku koncipiranja in se nanaša predvsem na obstoječo arhivsko dokumentacijo, strokovne članke in vso literaturo, s katero razpolaga SZB. V načrtu imamo formiranje spletnega arhiva v oblaku (SAO) pri enem izmed najugodnejših ponudnikov. Spletni arhiv SZB naj bi bil tako dostopen z enoletno kodo vsem članom. V diskusiji se je potrebno odločiti ali bomo dostop do SAO pogojevali s poravnavo članarine, enako pa velja glede uvedbe minimalne pristojbine za dostop za vse zunanje zainteresirane in predvsem študente: ali bi jim omogočili simbolično pristojbino ali pa povsem prost dostop.

 

Glede predloženega plana dela vas prosim za kakršnekoli sugestije in dopolnitve..


Plan dela za 2014 pripravil:
Vojko Pogačar, predsednik

 

 

 

 

Domov | O združenju | Program | Kontakti

 

Slovensko združenje za barve Slovensko združenje za barve
Smetanova ulica 17, SI-2000 Maribor, Slovenija, EU

 

© Slovensko združenje za barve